Продължава приемането на документи за кандидатстване за обучение в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. Психология във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София.Акредитацията с обща оценка 9,12 за срок от шест години, дадена от Постоянната комисия по социални и правни науки, сигурност и отбрана към Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 1 от 15.01.2020 г.), е свидетелство за качеството на учебния процес в професионално направление 3.2. Психология във Военната академия. За високото качество на професионалната подготовка на студентите допринасят изявени преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Института за изследване на населението и човека – БАН, Академията на МВР, както и на водещи специалисти от практиката от Лаборатория по психично здраве и превенция – ВМА, Клиника по психиатрия и военна психология – ВМА, експерти психолози от видовете въоръжени сили.

Обучението е в задочна форма, с две години срок (четири семестъра).

Приемът е само срещу заплащане, със семестриална такса в размер на 825 лв.

Крайният срокза подаване на документите е 16 септември 2022година.

Според рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 година (https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/) в професионално направление 3.2. Психология ВА „Г. С. Раковски“ е на второ място в националната класация след СУ „Св. Климент Охридски“.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ САЙТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ