Продължава приемането на документи за кандидатстване за обучение в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. Акредитация e дадена от ПКСПНСО на заседание на 15.01.2020 г. (Протокол № 1) с обща оценка 9, 12 (девет и дванадесет) за срок от шест години. Високото качество на професионалната подготовка на студентите се осъществява и чрез привличане на изявени преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на населението и човека към БАН, Академията на МВР, както и на водещи специалисти от практиката от Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина – ВМА, Център по психично здраве и превенция – ВМА, Клиника по психиатрия и военна психология – ВМА и експерти психолози от видовете въоръжени сили.

Обучението е в задочна форма, с две години срок на обучение (четири семестъра).

Приемът е само срещу заплащане, със семестриална такса в размер на 700 лв.

Крайният срокза за подаване на документите е 3 септември 2021 година.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ САЙТА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ