Покана за включване в Секциите на ДПРБ

Поканата се отнася само за редовни членове на ДПРБ!
В изпълнение на стратегията на Дружеството на психолозите за секционна организация на работата на неговите членове, тече целогодишна кампания по набиране на кандидати за Секциите на ДПРБ.

Секциите можете да видите на сайта на Дружеството: http://psychology-bg.org/  / Структури / Секции:

 1. Секция: Обща психология
 2. Секция: Спортна психология
 3. Секция: Психология на развитието и образованието
 4. Секция: Здравна и консултативна психология
 5. Секция: Клинична психология и психотерапия
 6. Секция Психосоматика и психоаналитична психология
 7. Секция: Криминална и юридическа психология
 8. Секция: Социална, политическа и етно-психология
 9. Секция: Трудова и организационна психология
 10. Секция: Кризисна интервенция
 11. Клуб: Кино психология

Ако проявявате интерес за членство в някоя Секция и сте член на ДПРБ следвайте следната процедура:

 • Влезте в страницата на Секцията и се запознайте с ръководството на Секцията и вече приетите членове.
 • Прочетете Стандартите на Секцията и вижте дали отговаряте на изискванията за членство.
 • Ако отговорът ви е положителен, изтеглете Заявление за членство в Секцията и го попълнете.
 • Сканирайте документите, с които разполагате и удостоверявате съответствие със Стандартите.
 • Подгответе имейл – представете се и посочете целта на писмото ви. Прикачете заявлението и сканираните (не снимани с телефон) документи към писмото и го изпратете на имейл адреса на Председателя на Секцията (поместен в началото на страницата на Секцията в сайта) с копие до Дружеството – office@psychology-bg.org
 • Ще получите отговор на вашата кандидатура до 30 дни след подаване на документите.

УС на ДПРБ

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В
СЕКЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТРАЗЯВАНЕТО МУ
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Секционна структура на ДПРБ (дефинирана в Устава):

„Член 14. СЕКЦИИ, СЪБРАНИЯ НА СЕКЦИИТЕ И СЕКЦИОННИ КОМИСИИ

ал. 1.  Структурата на Дружеството на психолозите е изградена от Секции по професионални направления, в които влизат редовните членове от съответната професия, вписани с нейния код в Регистъра. Секционната структура съдържа следните направления:

 1. Секция „Обща психология”: Психолог (включва всички неспоменати в другите Секции реализации на дипломираните психолози), Експериментална психология, Личностна психология, Когнитивна психология и др.
 2. Секция „Психология на развитието и образованието”: Детски психолог, Психолог в сферата на образованието – училищен психолог, включително психолог, работещ с деца със СОП и др.
 3. Секция „Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия”: Клиничен психолог, Здравен психолог, Специална психология, Консултативен психолог, Психолог с психотерапевтична квалификация.
 4. Секция „Криминална и юридическа психология”: Юридически психолог, Психолог-пенитенциарен профил, Психолог в сферата на обществената безопасност и др.
 5. Секция „Социална психология”: Социален, Политически, Етно-психолог и др.
 6. Секция „Трудова и организационна психология”: Трудов и организационен психолог, Транспортен психолог, Спортен психолог, Военен психолог и др.

ал. 2.  С решение на Общото събрание на ДПРБ горният списък от професионални специалности може да бъде изменян, допълван или редуциран, следвайки развитието на психологическата теория и практика.

ал. 3.  С дипломирането си в акредитиран ВУЗ всеки член на Дружеството – бакалавър, магистър, доктор по психология или доктор на психологическите науки – получава правото за вписване в Регистъра на психолозите в Секция: „Обща психология”.

 1. Когато психологът отговаря на Стандартите и на друга Секция, той може да кандидатства и да бъде приет в нея, с което публично да декларира квалификацията си в Регистъра на психолозите.
 2. Всеки специалист може да членува в една или повече Секции при условие, че отговаря на Стандартите на всяка от тях.
 3. Специалистите от области на психологията, необособени като отделни Секции, се вписват в Секция „Обща психология”, като се указва и конкретната дисциплина на психологическа компетентност.
 4. Право на кандидатстване за членство в Секциите имат само редовните членове на Дружеството.

ІI. Общи положения:

 1. Настоящият правилник урежда условията и реда за вписване в Секционната структура на Дружеството и отразяването му в единния публичен Регистър на психолозите в Република България, наричан по-долу за краткост „Регистър”, който се води и поддържа от Дружеството на психолозите в Република България.
 2. Вписването в Секционната структура на Дружеството и отразяването му в единния публичен Регистър на психолозите в Република България е средство за упражняване на дейността на психолога при повишена обществена и професионална отговорност, обвързана със Секционните стандарти на Дружеството на психолозите в Република България и международните професионални стандарти, приети от Дружеството на психолозите като национално представителен член на европейската професионална общност.
 3. Дейността по вписването на психолозите в Секциите и управлението на регистъра се осъществява от Дружеството на психолозите в Република България и се ръководи от Секционните комисии на Дружеството.
 4. Секционната принадлежност на психолозите, вписана в Регистъра, е публична и се води на хартиен и електронен носител на български език.
 5. Информация за Секционната принадлежност на психолозите се обявява в Регистъра на сайта на Дружеството на психолозите в Република България и съдържа трите имена на психолога, населено място в което работи, информация за образованието му и професионалната му квалификация, отнесена към Секцията, на която е член.
 6. Вписването в Секционната структура на Дружеството и отразяването му в публичния Регистър е достъпно само за редовните членове на Дружеството на психолозите
 7. Актуализацията за членството в Секционната структура и отразяването му в Регистъра е целогодишно.
 8. Дружеството на психолозите в Република България използва вписването на Секционната принадлежност на психолога в Регистъра за:
 • Отразяване професионалната квалификация на психолога.
 • Информиране на широката общественост – клиенти, пациенти, работодатели и пр. за професионалните качества и компетенции на психолога.
 • Очертаване професионалната му отговорност и степента на контрола върху дейността му.
 • Ориентация при осъществяване на научни, делови и бизнес контакти между регистрираните в Секциите психолози и институции, организации, потребители на психологически услуги;
 • Широко информационно обслужване на членовете на конкретните Секции относно подходящи за тях форуми, обучения, услуги, събития;
 • Управление на вътрешно-дружествения организационен живот, за организиране членовете на Секциите за различни дейности, които могат да възникнат с времето.“

ІІІ. Условия и ред за вписване:

 1. За да бъде вписано едно лице за психолог в Секция, е необходимо да е дееспособно, да притежава диплома за придобита в акредитиран ВУЗ образователно-квалификационна или научна степен по психология (бакалавър, магистър, доктор по психология, доктор на психологическите науки), да е член на Дружеството на психолозите в България, и да отговаря на Стандартите на Секцията.
 2. На вписване в Секция подлежат също и българските граждани, притежаващи документ за успешно завършено обучение по психология в чужбина по критериите на т.II.1.
 3. Чужди граждани, които желаят и имат психологическо образование по критериите на т.ІІ.1. могат да бъдат вписани в Секция.
 4. Вписването в Секция се извършва на основание писмено Заявление по образец, утвърден от Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Заявленията за членство се изпращат сканирани по е-поща на адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org.
 5. В Заявлението се посочват имената на лицето, адрес, имейл-адрес за кореспонденция, телефон, дипломи за придобити образователно-квалификационни степени като психолог, къде е бил обучен психологът и какви специализации е придобил. Описва се трудов стаж, надграждаща квалификация и друга информация произтичаща от изискванията на Стандартите на съответната Секция.
 6. Към Заявлението заявителят прилага дипломи за придобити образователно-квалификационни степени като психолог, собственоръчно подписана декларация, че не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер, декларация за приемане на Устава и Етичния кодекс на психолога и за носене на отговорност за вписани неверни данни.
 7. Заявлението, заедно с подадените документи, се завежда с входящ номер в офиса на Дружеството на психолозите като се посочва и датата, на която е било подадено.
 8. Заявлението и другите документи се проверяват от членовете на Секционната комисия, която взима решение дали да бъде вписан или да бъде отказано вписването на кандидата в Секцията.
 9. Ако резултатът е утвърдителен, лицето се вписва в едномесечен срок в Секцията, което се отразява в личния му код в Регистъра и при поискване му се издава удостоверение по образец, потвърждаващо Секционната му квалификация. Удостоверението съдържа име, регистрационен номер, Секция на членство, датата на издаване. Удостоверения за вписване в регистъра се връчват само след актуализация на членството за текущата година.
 10. В случай на нередовност на документите, заявителят се уведомява, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява по електронен път.
 11. Отказът на Секционната комисия да впише заявителя в Регистъра трябва да се мотивира. Той може да бъде обжалван пред Управителния съвет и Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.
 12. Вписването в Регистъра е за срок от една години. То се подновява при актуализиране на членството с внесен членски внос до 30 март следващата година.
 13. При промени в обстоятелствата и данните, които са от значение за вписване в Регистъра, психологът следва незабавно да уведоми Секционната комисия.

ІV. Отписване и заличаване от Секцията

 1. Всеки психолог може по собствено желание да се отпише от Секцията с писмено Заявление.
 2. Психолог служебно се заличава от Секцията в публичния Регистър на психолозите, когато не е съобщил за обстоятелства, които са пречка за вписването му.
 3. Заличаване на психолог може да се извърши и на основание съдебен акт, с който той е осъден за престъпление от общ характер или е признат за виновен за вреди, причинени от него при упражняване на дейността на психолог, или е установено нарушение на Етичния кодекс на психолога, след разглеждане на случая и решение на Комисията по професионална етика към Дружеството на психолозите в Република България.
 4. Статусът на вписани в Секцията психолози, които не са внесли своя годишен членски внос до края на първото тримесечие на съответната година се променя от “регистриран психолог” на “психолог с временно прекратена регистрация”. При внасянето на годишния членски внос статусът “регистриран психолог” се възстановява и се отразява в списъка на вписаните в Секцията и публичния Регистър психолози.

V. Секционна комисия (дефинирана в Устава):

„ал. 4.  Съвещателен орган в работата на Секцията е Събранието на Секцията, където всеки член има право на един глас. Гласуването в Събранието на Секцията е явно и решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго.

ал. 5.  Всяка Секция се ръководи от съответната Секционна комисия, която се номинира от Събранието на Секцията и е съставена от пет-седем изявени правоспособни специалисти с образование, практика и компетенции, отговарящи на утвърдените в областта международни стандарти и норми.

ал. 6.  Събранието по Секция номинира за избор и Председател на Секционната комисия, който да организира работата ѝ.

ал. 7.  Така номинираните Секционни комисии и Председатели на Секционни комисии се избират от Общото събрание на Дружеството и са с мандат от три години.

ал. 8.  Секционните комисии са оперативни органи за управлението на Дружеството, чиито функции са:

 1. Да изработват и утвърждават Стандарти за изпълнение на психологическите дейности за съответното професионално направление; да определят Стандартите за правоспособност за съответната психологическа дейност в съгласие с добрите европейски и световни практики, както и нормативните актове, действащи за всяка отделна специалност.

а) стандартите в дадената психологическа практика не трябва да са по-ниски от минималните зададени в Член 15 (виж по-долу т.VI.);

б) всяка секция разработва задължително Стандартни изисквания за преход между образователния етап на университетско равнище и профилираната професионална реализация на психолозите в своето направление – Секция.

в) стандартите се приемат от Събранието по Секция и се утвърждават от Общо събрание на Професионалната организация.

 1. Да разглеждат заявленията на кандидатите за вписване в Регистъра и да дават оценка пред Управителния съвет за съответствие на всяка кандидатура персонално с утвърдените Стандарти за съответното професионално направление. Управителният съвет взима окончателното решение по всяка отделна кандидатура.
 2. Да контролират спазването на професионалните Стандарти в даденото професионално направление и да предприемат мерки при констатиране на нарушения.

ал. 9. Секционните комисии се свикват на заседания най-малко един път на три месеца, както и на извънредни заседания при необходимост.

 1. свикването на заседание се извършва от Председателя на Секционната комисия или по искане на 1/3 от членовете му;
 2. уведомлението става лично (или по имейл) на всеки член за датата, часа и мястото на заседание и дневния му ред;
 3. заседания на Секционната комисия се свикват задължително в отговор на сигнали, постъпили по повод нарушение на Стандарти за изпълнение на психологическите дейности за съответното професионално направление.

ал. 10. При възникване на нерешими за Секционните комисии ситуации те отнасят проблемите до Етичната комисия и Управителния съвет.“

VI. Стандарти за изпълнение на психологически дейности (дефинирани в Устава):

„ал. 1. Стандартите за изпълнение на психологически дейности се разработват в Секциите и се  приемат от Общото събрание на професионалната организация, като се вземат предвид изискванията за ефективно и безопасно упражняване на психологическата професия и установените международни стандарти за добри практики в различните направления на психологична дейност.

ал. 2. Стандартите за изпълнение на психологически дейности трябва да отговарят на следните условия:

 1. единство и съгласуваност в стандартите за изпълнение на психологическите дейности, упражнявани в дадена Секция;
 2. цялостност и качество на психологическите въздействия, практикувани в Секцията.

ал. 3. Базисните стандарти за изпълнение на психологически дейности включват:

 1. категориите психологически дейности, за които са валидни;
 2. изисквания към вида и формата на упражняваната психологическа дейност (диагностика, психологическо профилиране, консултиране и т. н.);
 3. определяне на категориите правоспособни психолози, упълномощени за психологическа работа в съответното професионално направление – Секция;
 4. квалификационни и други изисквания към специалиста-психолог, упражняващ конкретна психологическа дейност (консултативна, терапевтична, преподавателска, супервизионна, оценъчна и др.);
 5. списък на основанията за привличане на лица (клиенти, пациенти и др.) за психологическа работа с психолога;
 6. особености при упражняване на психологически дейности с отделни категории лица и социални групи (непълнолетни, хора със здравословни проблеми, хора в напреднала възраст, кандидати за работа и служители, закононарушители и др.);
 7. изисквания към мястото за провеждане на психологическа работа;
 8. изисквания към информационното обезпечаване на участниците в психологически дейности в хода на съвместната работа с психолога според статута им – правен, служебен, възрастов, психиатричен и пр.;
 9. ред на подаване, регистрация и разглеждане на жалби за несъблюдаване стандартите за упражняване на психологическа дейност;
 10. списък на основанията за отказ от психологическа работа с конкретни лица и реда за насочването им към друго специализирано обслужване (медицинско, правно, социално и пр.).

ал. 4. Лицата, упражняващи психологически дейности, са длъжни да спазват приетите за съответното професионално направление Стандарти за психологическа дейност.

ал. 5. Оценката годност за вписване в Секция се основава на:

 1. Придобити образовани степени по психология.
 2. Трудов стаж в сферата на психологическия профил на Секцията.
 3. Надграждащо продължаващо обучение.
 4. Други, изисквани от Секционните стандарти, компетенции.

Настоящият Правилник за условията и реда за вписване в Единния публичен регистър на психолозите е приет на редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството на психолозите на …………2021 година/Протокол № … – ………….2021 година/ и e единодушно утвърден от Общото събрание на Дружеството на психолозите на …03.2021 г.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СЕКЦИИТЕ Е ЦЕЛОГОДИШЕН.