ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ
В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

І. Общи положения:

1. Настоящият правилник урежда условията и реда за вписване в единния публичен Регистър на психолозите в Република България, наричан по-долу за краткост „Регистъра”, който се води и поддържа от Дружеството на психолозите в Република България.

2. Вписването в Регистъра е средство за упражняване на дейността на психолога при повишена обществена и професионална отговорност, обвързана с авторитета на Дружеството на психолозите в Република България и международните професионални стандарти приети от Дружеството на психолозите като национално представителен член на европейската професионална общност.

3. Дейността по вписването на психолозите и управлението на Регистъра се осъществява от Дружеството на психолозите в Република България и се ръководи от Управителния съвет на Дружеството.

4. Регистърът е публичен и се води на хартиен и електронен носител на български език.

5. Информация за вписаните и заличени психолози се обявява на сайта на Дружеството на психолозите в Република България и съдържа трите имена на психолога, номера и датата на регистрацията, съответно на заличаването му от регистъра, анотация на професионалната квалификация и начина, по който може да се установи връзка с психолога чрез посредничеството на Дружеството.

6. Информация за делови контакти с вписаните в Регистъра психолози може да се предостави и по искане на граждани и организации във вид на писмена справка, която съдържа името на психолога, неговата професионална квалификация, допълнителни квалификации (специализации) и начинът, по който може да се установи връзка с психолога чрез посредничеството на Дружеството.

7. В края на всяка календарна година длъжностното лице, което има за задължение да води Регистъра, предоставя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите справка за вписаните и отписаните, съответно за заличените от Регистъра психолози.

8. Дружеството на психолозите в Република България използва Регистъра за:

  • Регистрация на Дружеството на психолозите в Република България към Европейската федерация на психологическите асоциации и за други международни контакти;
  • Посредничество при осъществяване на научни, делови и бизнес контакти между регистрираните психолози и институции, организации, потребители на психологически услуги;
  • Широко информационно обслужване на своите членове относно различни форуми, обучения, услуги, събития;
  • Управление на вътрешно-дружествения организационен живот;
  • Списване и разпространение на печатния орган на Дружеството – Българско списание по психология – и други научни публикации;
  • За организиране членовете на Регистъра за различни дейности, които могат да възникнат с времето.

ІІ. Условия и ред за вписване:

1. За да бъде вписано едно лице за психолог в Регистъра, е необходимо то да е дееспособно, да притежава диплома за придобита в акредитиран ВУЗ образователно-квалификационна степен по психология (бакалавър, магистър, доктор по психология, доктор на психологическите науки), да е член на Дружеството на психолозите в България, и да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.

2. На вписване подлежат също и българските граждани, притежаващи документ за успешно завършено обучение по психология в чужбина по критериите на т.II.1.

3. Чужди граждани, които желаят и имат психологическо образование по критериите на т.ІІ.1. могат да бъдат вписани в Регистъра.

4. Вписването в Регистъра се извършва на основание писмено Заявление по образец, утвърден от Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Заявленията за членство се изпращат сканирани по е-поща на адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org.

5. В Заявлението се посочват имената на лицето, адрес, имейл-адрес за кореспонденция, телефон, дипломи за придобити образователно-квалификационни степени като психолог, къде е бил обучен психологът и какви специализации е придобил. Описва се трудов стаж (ако има такъв), надграждаща квалификация и друга релевантна информация. В Регистъра не се отразява процес на обучение, а само крайна сертификация, която единствено гарантират легитимна квалификация.

6. Към Заявлението заявителят прилага копия на дипломи за придобити образователно-квалификационни степени като психолог, собственоръчно подписана декларация, че не е осъждано на лишаване от свобода за престъпления от общ характер, и декларация за приемане на Устава и Етичния кодекс на психолога и носене на отговорност за вписани неверни данни.

7. Заявлението, заедно с подадените документи, се завежда с входящ номер в офиса на Дружеството на психолозите като се посочва и датата, на която е било подадено.

8. Заявлението и другите документи се проверяват от съответното длъжностно лице, което предлага на Управителния съвет на Дружеството на психолозите заявителят да бъде вписан или да бъде отказано вписването му в Регистъра.

9. Ако документите са редовни, лицето се вписва в едномесечен срок в Регистъра и му се издава удостоверение по образец, че упражнява дейността като регистриран психолог към Регистъра на Дружеството на психолозите в Република България. Удостоверението съдържа име и фамилия, регистрационен номер и датата на вписването на психолога. Удостоверения за вписване в регистъра се връчват само след актуализация на членството за текущата година.

10. В случай на нередовност на документите, длъжностното лице уведомява заявителя, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява по електронен път.

11. Отказът на Управителния съвет на Дружеството на психолозите да впише заявителя в Регистъра трябва да се мотивира. Той може да бъде обжалван в 14-дневен срок пред Комисията по професионална етика и Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.

12. Вписването в Регистъра е за срок от една години. То се подновява при актуализиране на членството с внесен членски внос до 30 март следващата година.

13. При промени в обстоятелствата и данните, които са от значение за вписване в Регистъра, психологът следва незабавно да уведоми длъжностното лице, което поддържа Регистъра.

ІІІ. Отписване и заличаване от Регистъра:

1. Всеки психолог може по собствено желание да се отпише от Регистъра с писмено Заявление.

2. Психолог служебно се заличава от Регистъра, когато не е съобщил за обстоятелства, които са пречка за вписването му.

3. Заличаване на психолог може да се извърши и на основание съдебен акт, с който той е осъден за престъпление от общ характер или е признат за виновен за вреди, причинени от него при упражняване на дейността на психолог, или е установено нарушение на Етичния кодекс на психолога, след разглеждане на случая и решение на Комисията по професионална етика към Дружеството на психолозите в Република България.

4. Статусът на вписани в публичния Регистър психолози, които не са внесли своя годишен членски внос до края на първото тримесечие на съответната година се променя от “регистриран психолог” на “психолог с временно прекратена регистрация”. При внасянето на годишния членски внос статусът “регистриран психолог” автоматично се възстановява и се отразява в публичния Регистър .

Настоящият Правилник за условията и реда за вписване в единния публичен Регистър на психолозите е приет на редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството на психолозите на 26.02.2007 година/Протокол № 21 – 26.02.2007 година/ и e единодушно утвърден от Общото събрание на Дружеството на психолозите на 24.03.2007 г. и на 27.11.2010 г.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ.