ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

І. Общи положения

1. Настоящият правилник урежда условията и реда за вписване в Единния публичен регистър на психолозите в Република България, наричан по-долу за краткост „Регистъра”, който се води и поддържа от Дружеството на психолозите в Република България.

2. Вписването в регистъра е средство за упражняване на дейността на психолога при повишена обществена и професионална отговорност, обвързана с авторитета на Дружеството на психолозите в Република България и международните професионални стандарти приети от Дружеството на психолозите като национално представителен член на европейската професионална общност.

3. Дейността по вписването на психолозите и управлението на регистъра се осъществява от Дружеството на психолозите в Република България и се ръководи от Управителния съвет на дружеството.

4. Регистърът е публичен и се води на хартиен и електронен носител на български език.

5. Информация за вписаните и заличени психолози се обявява на сайта на Дружеството на психолозите в Република България и съдържа трите имена на психолога, номера и датата на регистрацията, съответно на заличаването му от регистъра, анотация на професионалната квалификация и начина, по който може да се установи връзка с психологачрез посредничеството на Дружеството.

6. Информация за делови контакти с вписаните в регистъра психолози може да се предостави и по искане на граждани и организации във вид на писмена справка, която съдържа името на психолога, неговата професионална квалификация, допълнителни квалификации (специализации) и начинът, по който може да се установи връзка с психолога чрез посредничеството на Дружеството.

7. В края на всяка календарна година длъжностното лице, което има за задължение да води регистъра, предоставя на Управителния съвет на Дружеството на психолозите справка за вписаните и отписаните, съответно за заличените от регистъра психолози.

8. Дружеството на психолозите в Република България използва регистъра за:

  • Регистрация на Дружеството на психолозите в Република България към Европейската федерация на психологическите асоциации и за други международни контакти;
  • Посредничество при осъществяване на научни, делови и бизнес контакти между регистрираните психолози и институции, организации, потребители на психологически услуги;
  • Широко информационно обслужване на своите членове относно различни форуми, обучения, услуги, събития;
  • Управление на вътрешно-дружествения организационен живот;
  • Списване и разпространение на печатния орган на Дружеството – Българско списание по психология – и други научни публикации;
  • За организиране членовете на регистъра за различни дейности, които могат да възникнат с времето.

ІІ. Условия и ред за вписване

1. За да бъде вписано едно лице за психолог в регистъра, е необходимо то да е дееспособно, да притежава диплома за придобита в акредитиран ВУЗ образователно-квалификационна степен по психология (бакалавърска, магистърска, докторска степен), да е член на Дружеството на психолозите в България, и да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер.

2. На вписване подлежат също и българските граждани, притежаващи документ за успешно завършено обучение по психология в чужбина по критериите на т.II.1.

3. Чужди граждани, които желаят и имат психологическо образование по критериите на ІІ.1. могат да бъдат вписани в регистъра.

4. Вписването в регистъра се извършва на основание писмено заявление по образец, утвърден от Управителния съвет на Дружеството на психолозите. Заявления за членство могат да се изпращат по пощата на адреса на Дружеството на психолозите в България в оригинал или сканирани по е-поща на адрес office@psychology-bg.org.

5. В заявлението се посочват имената на лицето, постоянният му и настоящ адрес, ако са различни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, къде е бил обучен психологът и каква специализация е придобил, образование – вид и специалност, владеене на чужди езици, други квалификации.

6. Към заявлението заявителят прилага диплома за придобита образователно-квалификационна степен като психолог, собственоръчно подписана декларация, че не е осъждано на лишаване от свобода за престъпления от общ характер, и декларация за приемане на Етичния кодекс на психолога и носене на отговорност за вписани неверни данни.

7. Заявлението, заедно с подадените документи, се завежда с входящ номер в офиса на Дружеството на психолозите като се посочва и датата, на която е било подадено.

8. Заявлението и другите документи се проверяват от съответното длъжностно лице, което предлага на Управителния съвет на Дружеството на психолозите заявителят да бъде вписан или да бъде отказано вписването му в регистъра.

9. Ако документите са редовни, лицето се вписва в едномесечен срок в регистъра и му се издава удостоверение по образец, че може да упражнява дейността като регистриран психолог към Регистъра на Дружеството на психолозите в Република България. Удостоверението съдържа име и фамилия, регистрационен номер и датата на вписването на психолога. Удостоверения за вписване в регистъра се връчват само след заплащане на членския внос за текущата година.

10. В случай на нередовност на документите, длъжностното лице уведомява заявителя, който в 14-дневен срок от уведомлението трябва да отстрани пропуска. Ако нередовността не бъде отстранена в този срок, процедурата по вписване се прекратява, като заинтересуваното лице писмено се уведомява за това с обратна разписка или по електронен път.

11. Отказът на Управителния съвет на Дружеството на психолозите да впише заявителя в регистъра трябва да се мотивира. Той подлежи на обжалване пред Комисията по професионална етика и Общото събрание на Дружеството на психолозите в Република България.

12. Вписването в регистъра е за срок от една години. То се подновява при актуализиране на членството с внесен членски внос до 30 март следващата година.

13. При промени в обстоятелствата и данните, които са от значение за вписване в регистъра, психологът следва незабавно да уведоми длъжностното лице, което поддържа регистъра.

ІІІ. Отписване и заличаване от регистъра

1. Всеки психолог може по собствено желание да се отпише от регистъра с писмено заявление, без да е необходимо да посочва причините за това.

2. Психолог служебно се заличава от регистъра, когато не е съобщил за обстоятелства, които са пречка за вписването му.

3. Заличаване на психолог може да се извърши и на основание съдебен акт, с който той е осъден за престъпление от общ характер или е признат за виновен за вреди, причинени от него при упражняване на дейността на психолог, или е установено нарушение на Етичния кодекс на психолога, след разглеждане на случая и решение на Комисията по професионална етика към Дружеството на психолозите в Република България.

4. Статусът на вписани в Публичния регистър психолози, които не са внесли своя годишен членски внос до края на първото тримесечие на съответната година се променя от “регистриран психолог” на “психолог с временно прекратена регистрация”. При внасянето на годишния членски внос статусът “регистриран психолог” автоматично се възстановява и се отразява в ежемесечните актуализации на списъка на вписаните в Публичния регистър психолози.

Настоящият Правилник за условията и реда за вписване в Единния публичен регистър на психолозите е приет на редовно заседание на Управителния съвет на Дружеството на психолозите на 26.02.2007 година/Протокол № 21 – 26.02.2007 година/ и e единодушно утвърден от Общото събрание на Дружеството на психолозите на 24.03.2007 г. и на 27.11.2010 г.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ.

ЗА ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ