На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението,
С решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 13 декември 2019 г., се свиква Общо събрание на Дружеството на 08. 02. 2020 г., от 10:00 часа в голямата зала на хотела на БАН:
„Дом на Учения”
София 1113, кв. Гео Милев
бул. “Шипченски проход” 50

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Дружеството на психолозите в Република България през 2019 г.
  2. Финансов отчет за 2019 г.
  3. Промени в Устава на психолозите в Република България.
  4. Мандат на Управителния съвет, гласуван от Общото събрание, за внасяне в Парламента на Проектозакон за дейността на психолозите в Република България.
  5. Предложения за стратегия за работа на Дружеството на психолозите в Република България през 2020 г.
  6. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 08. 02. 2020 г.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

  • и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ
    (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

От името на УС
Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ