ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ

                                                            ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ

                                     НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪРГАРИЯ

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението,

С решение на управителния съвет на Дружеството на психолозите в

Република България, взето на 15 декември 2023 г. , се свиква

 

                       Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България:

                       На 24. 02. 2024г., от 10:00 часа;

                       В 21-ва аудитория, 1-ви етаж, Южно крило, Ректорат на СУ ,,Св. Климент

                       Охридски’’, бул. ,,Цар Освободител’’ 15, София.

 

                        Дневен ред на Общото събрание:

  1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2023 г.
  2. Финансов отчет за 2023 г. – заключение на Ревизионната комисия.
  3. Отчет за работа на Етичната комисия през 2023 г.
  4. Одобряване приемането на нови редовни и асоциирани членове през 2023 г.
  5. Гласуване на молбата на проф. Сава Джонев за освобождаването му като Председател на УС на ДПРБ и продължаване работата му като редовен член Управителния съвет, до края на мандата му.
  6. Избор на Председател на Управителния съвет на ДПРБ, с мандат равен на срока, за който е избран настоящият УС.
  7. Предложения за стратегия на ДПРБ за 2024 г.
  8. Други.

 

Регистрацията на участниците ще започне от 09:40 ч. на 24. 02. 2024 г.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден от 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

 

– Настоящата покана се публикува на сайта на Дружуството: http://psychology-bg.org/

– и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

 

От името на УС Проф. С. Джонев

Председател на УС на ДПРБ