ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ
ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, С решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 12 януари 2022 г., се свиква

Общо отчетно-изборно събрание на Дружеството на психолозите в Република България:
на 26. 02. 2022 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”
бул. „Цар Освободител” 15,
София.

Дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г. – заключение на Ревизионната комисия.
  3. Избор на ново ръководство на Дружеството на психолозите в Република България.
  4. Предложения за стратегия на ДПРБ за 2022 г.
  5. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 26. 02. 2022 г.
При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден от 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.
Възможно е в случай на карантина или lockdown на национално ниво събранието да бъде отложено за друга дата докато официално се свалят ограниченията!

  • Настоящата покана се публикува в интернет-страницата на Дружеството: https://bgpsychologists.wordpress.com/
  • в електронния бюлетин на Дружеството: https://psychological.wordpress.com/
  • и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

УС на ДПРБ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДПРБ – Мерки за безопасност!

С цел провеждане на редовното Общо събрание в условията на безопасна работна среда и при спазване на действащите противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г. за групови мероприятия от конгресно-конферентен характер и Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, Управителният съвет, като организатор на събранието, определи следните мерки, които ще се прилагат при провеждането на Общото събрание:

2.2.1. Всички лица, ангажирани с организирането и провеждането на Общото събрание на Дружеството на психолозите в РБ, следва да са ваксинирани, преболедували COVID-19 или да разполагат с отрицателен резултат от изследване за COVID-19, които обстоятелства ще се удостоверяват с надлежно издадени валидни документи за ваксинация, за преболедуване или за отрицателен резултат от изследване.

2.2.2. До залата, в която ще се проведе Общото събрание, ще се допускат членове, които отговарят на условията на т. 32, б. „б“ от Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г., а именно:

a) ваксинирани са или са преболедували COVID-19, които обстоятелства следва да бъдат удостоверени с валидни документи за ваксинация или за преболедуване, или

b) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

2.2.3. Допускането в залата, в която се провежда Общото събрание, ще се извършва при стриктното спазване на въведените със Заповед №РД-01-968/26.11.2021 г. противоепидемични мерки за присъстващите участници в събранието:

a) няма да бъдат допускани лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

b) задължително спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между участниците;

c) задължително носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване – ако е осигурена физическа дистанция от 1,5 м.;

d) осигуряване на достъп до помещения с течен сапун и вода и/или дезинфектанти за ръце с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната;

е) почистване и дезинфекция на повърхностите в помещението/мястото на провеждане.

УС на ДПРБ