Управителният съвет на

Дружеството на психолозите в Република България,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ  и Устава на сдружението

свиква

     ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

  на членовете си на 14 януари (събота) 2012 г. от 10.00 до 15.00 ч. в София , Дом на учения – БАН,  бул. Шипченски проход 50,

 при следния дневен ред:

  1. Избор и доклад на мандатната комисия за членския състав на Дружеството на психолозите в Република България.
  2. Обсъждане и приемане на Отчет на Управителния съвет на Дружеството за изпълнението на плана и бюджета на Дружеството на психолозите в Република България за 2011 г.
  3. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на Дружеството на психолозите в Република България.
  4. Избор на управителни органи на Дружеството – Управителен съвет, Редакционна колегия на Българско списание по психология и Комисия по професионална етика.
  5. Открита дискусия по основните приоритети за дейността и развитието на ДПБ (2012-2015).

При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) отчетно-изборното събрание ще се проведе същия ден в 11.00ч., на същото място при същия дневен ред.

Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават срещу заплатен членски внос за 2011 година на място при регистрация на участниците на 14 януари 2012 г. – начало на регистрацията 09.30 часа.

За допълнителна информация и предварителна регистрация за участие – e-mail: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730.

От името на  Управителния съвет

 на Дружество на психолозите в Република България

д-р Пламен Димитров