Днес – 11.03.2023 г. – в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски” се състоя Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България при следния Дневен ред:

Отчетен доклад  за работата на Управителния съвет през 2022 г., изнесен от председателя на Дружеството проф. С. Джонев.
Пълен текст на отчетния доклад.

Одобрени бяха докладите за работата през отчeтния периодна на Ревизионната комисия, Етичната комисия и Редколегията.

Гласуван беше съставът на Организационния и Научния комитет, които да подготвят и проведат X Юбилеен международен конгрес по психология 2023 г.
Списък на Организационния и Научния комитет.

Приета беше Стратегия за работата на Дружеството през настоящата година.
Резюме на Стратегията на ДПРБ през 2023 г.

УС на ДПРБ