ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДПРБ ПРЕЗ 2023  Г.

 

Уважаеми колеги,

Добре дошли на общото събрание на дружеството на психолозите в Република България. Отчитаме една конгресна, натоварена година, съпроводена с управленско сътресение, свързано с внезапното заболяване на нашия всеотдаен председател, проф. Сава Джонев.

Въпреки предизвикателствата пред които бяхме изправени, мобилизацията на организационния и научен комитет обезпечи успешно организиране и провеждане на 10-ти международен конгрес по Психология. Имахме над 400 участника от страната и чужбина. Представени бяха резултати от емпирични и теоретични изследвания в близо 170 доклада, 15 адаптирани и създадени нови методи за психометрична диагностика. Проведоха се 8 интерактивни форума с демонстрация на нови методи, подходи и техники за диагностика и интервенции.

С успешното завършване на конгреса веднага се пристъпи към следваща стъпка, за материализиране на неговите резултати. Панелните ръководства на конгреса, които в по-голямата си част съвпадат със секционните  ръководства на дружеството, съвместно с редакционната колегия на Българското списание по психология, започнаха и продължават своята работа по обработка на изнесените доклади, така че да се покрият високите стандарти, зададени за включване в списанието.  През изтеклата 2023 година списанието, което отбеляза своята 50 годишнина, като регистрирано и покриващо критериите на CEEOL (Central and Eastern European Online Library) излезе в 1 брой (1-4) с 18 статии (обем 320 с.). Високите научни критерии, които вече покрива  списанието, става привлекателно и помага на голяма част от нашите колеги, работещи в научноизследователски и преподавателски центрове в процеса на тяхното атестиране. Тези постигнати и защитавани високи научни критерии за изследване и резултати, основани на високи научни и психометрични критерии , от друга страна изолират списанието като форум, но и огромна част от психологическата общност и наши членове, които се занимават само с практическа дейност.  Добре е да подложим на обсъждане този проблем и да видим как можем да организираме (Ако не е в отделен раздел на списанието, то в отделно такова, което се издава само в електронен формат) форум, така че тези колеги да могат да споделят и обменят своя опит,  постижения, нови подходи, методи и техники в практиката.

2023 година може да отчетем с приемането на нови  членове на дружеството: общо 181 колеги от които 159 редовни и 22 асоциирани . Взе се решение асоциираните членове да се извадят от ,,Публичния регистър на психолозите’’. Те бяха публикувани в отделен списък, тъй като регистърът е за придобилите професия ,,Психолог’‘ по надлежния начин, удостоверен с диплома от съответното учебно заведение. Друго решение, което беше взето във връзка с регистъра е : Оттук нататък получаването на  номер от Класификатора на професиите да става след като се стане член на съответната секция.

Много от старите и от новите членове са подали молба за кандидатстване в секциите, но процесът временно (през втората половина на година за 23-та година) беше преустановен. Това се дължи на факта, че ръководителите на секциите участваха в научния и организационния комитет. Те бяха и ръководители на панели в 10-тия международен конгрес по психология. Техните енергия и време, които и досега са ангажирани с обработка на докладите за отпечатване. Трябва да се има предвид, че цялата тази дейност се извършва на доброволни начала. Организационната структура на дружеството, зададена в променения устав, съобразен с проектозакона за дейността на психолога и реализирана чрез неуморните усилия на проф. Сава Джонев през последните години задава много по-високо качество на покриване потребностите и интересите на нашите колеги, на нашите реални и потенциални клиенти и на българското общество като цяло. За пълната реализация на зададените дейности и функции в секционната организация има нужда от финансиране, което да подобри административния и организационен  капацитет на секциите. Това може да се реализира чрез покриване на реални нужди и множество заявки от наши членове за участие в платени квалификационни и преквалификационни програми и супервизии.

Същата констатация и мерки за повишаване качеството на дейността се отнасят и за Българска Национална Присъждаща Комисия за EuroPsy сетификация.

През изтеклата година поддържахме регулярни контакти и участвахме във вземането на решение на международните организации в които членуваме –  EFPA (European federation of psychologists associations) и IUPsyS ( International union of psychological science ).

Информационната политика към своите членове и към по-широка общност от заинтересовани лица, поддържахме чрез двата сайта  , e-mail съобщения, Facebook, кореспонденция, телефонни разговори и срещи. С оглед динамиката на комуникативната среда е добре да се обърне по-силно внимание на участието в психологически форуми, както и организирането от дружеството на тематични и свързани с актуална проблематика форуми във фейсбук и/или  други социални мрежи.

Конгресът, който проведохме миналата година беше и основното мероприятие за контакти, координация, лични срещи и беседи с представители на регионалните клонове,  психологически звена и институции.

През отчетния период постъпиха седем жалби и сигнала от клиенти за нарушаване на етичните норми и недоволство от качеството на извършената услуга. Две от тях бяха сериозни и добре обосновани. При отработването на казусите етичната комисия констатира, че липсата на правилник за дейността, методи и процедури за действие, финансиране за външна експертиза и т.н. възпрепятстват ефективното изпълнение на поетите функции. Належащо е изработването на такива вътрешни нормативни документи.  Необходимо е също, съвместно с психотерапевтичните модалности, лицензирали наши колеги, като психотерапевти,  да изработим правила за съвместно отработване на бъдещи такива оплаквания.

Тестовият комитет  регистрира нови тестове с доказани психометрични характеристики.  При участието си в разрешаването на казус, зададен от Комисията за защита на конкуренцията, комитетът изработи и предостави разгърнато и аргументирано предложение за нормативни промени.

При направените контакти с депутати от Народното събрание и други политически лица относно вкарването за разглеждане на “Проектозакон за дейността на психолозите в република България” ни отговаряха, че тъй като 12 належащи и неотложни промени на закони и приемането на нови във връзка с “План за възстановяване и развитие” са на дневен ред, както и промени в конституцията, е необходимо да изчакаме.     Усилията ни за превръщането на психологията в регулирана професия ще продължат и през тази година, надяваме се с успех.

         От финансова гледна точка годината приключихме успешно, с обща наличност в банка и каса на 78 356 лв.  Натрупаният допълнителен финансов резерв е 13 767 лв .  С цел обезпечаване доброто функциониране на зададената вече по-разгърната и сложна организационна структура на дружеството,  през септември 2023 г. на заседание на УС се взе решение за наемането на административен сътрудник на четиричасов работен ден. Това доведе до допълнителни разходи през последните четири месеца на изминалата година, както и ще повлияе на финансовия баланс през тази.

 

 Обобщени финансови резултати в лв. за 2023 г.

01.01.2023 01.01.2024
Финансова наличност –  64 589 78 356 +13 767
Приходи от членски внос 37 060 31 840 – 5 220
Приходи от конгрес  17 034
Разходи конгрес  15 998  
Фин. Резултат конгрес  +1 036

 

Изпратихме богата на дейности и финансово успешна година. Това ни дава не само задоволство, но също вдъхновение и възможности за нови стъпки към успешната реализация на мисията и целите на ДПРБ .  Организационната инфраструктура, която проф. Сава Джонев изгради и задвижи, трябва да продължи своето развитие с цел повишаване ефективността на функциониране. Необходимо е организирането на нови приходни източници, които да обезпечат кадрово и организационно интензифицирането на зададените дейности и функции и надграждането с нови такива . Необходимо е през 2024 година максимално мобилизиране на нашите възможности, за да превърнем психологията в регулирана професия .

Да бъде вдъхновена, успешна, изпълнена с лична и професионална удовлетвореност настоящата 2024 година!

 

Приет на 15.02.24 от УС на ДПРБ                                       И.Д. председател на УС Стою Недин