Членове на Управителния съвет (УС) на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), избрани от Общото отчетно-изборно събрание на 19. 01. 2019 г. с мандат за 3 години:

проф. дпсн Сава Петков Джонев  Председател на УС
тел.: 0887 426 394
е-поща: org_con@yahoo.com

Стою Стоянов Недин
Зам.-председател на УС
е-поща: stoyo@abv.bg

проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева
е-поща: sn_ilieva@abv.bg

доц. д-р Росица Христова Георгиева
е-поща: rositu2002@yahoo.co.uk

проф. дпсн Соня Методиева Карабельова
е-поща: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова
е-поща: a.hristova@iphs.eu

Тотьо Стефанов Боев
е-поща: totyo_boev@abv.bg

проф.дпсн Георги Стоянов Карастоянов
Главен редактор на Българско списание по психология
е-поща: karastoyanov@abv.bg

 За да изпратите имейл до всички членове на УС, пишете на:
office@psychology-bg.org

Съгласно член 10 в Устава на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) Управителният съвет (УС на ДПРБ) е висшия орган за управление на ДПРБ в периода между заседанията на Общото събрание и се избира за срок от три години.  Член 11 в Устава на ДПРБ: Председателят на УС на ДПРБ организира дейността на Общото събрание и Управителния съвет на ДПРБ, ръководи и контролира текущата дейност на Дружеството, съгласно одобрените от Общото събрание насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите извън изричната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и представлява Дружеството пред трети лица.

Комисия по професионална етика

Комисията по професионална етика се избира от Общото събрание и отговаря за спазване Етичния кодекс на Дружеството. Настоящият ѝ състав, номиниран от Общото отчетно-изборно събрание на 19. 01. 2019 г. с мандат за 3 години, включва:

 • Румен Бостанджиев          bostandjiev@bfu.bg

 • проф. Емилия Алексиева    emalex@abv.bg; emilia_alexieva@abv.bg

 • доц. Людмила Андреева     lucyandreeva@gmail.com

 • Светлина Колева                svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

 • Свилен Лапаков                   greenmamabg@doctor.bg

Ревизионна комисия

Ежегодно УС предоставя информация на Ревизионната комисия за финансовите и материалните операции на ръководството на Дружеството, която представя своя доклад за утвърждаване пред Общото събрание. Мандатът на Ревизионната комисия е също 3 години. Състав:

 • Петя Петрова                            p.petrova@mail.bg

 • Сирма Бойкова Гушлева              s_boykova@yahoo.com

 • Рени Велчева                                 renny.v@abv.bg

Редколегия

Общото събрание избира и утвърждава състава на Редакционния съвет на „Българско списание по психология” за период от 3 години. Понастоящем в неговия състав влизат 11 човека:

 • проф. Георги Карастоянов             karastoyanov@abv.bg
  Главен редактор

 • проф. Йоланда Зографова               zografova@abv.bg

 • проф. дпсн Пламен Калчев              plamen.kalchev@gmail.com

 • проф. д-р Емилия Алексиева            emilia_alexieva@abv.bg

 • доц. д-р Валери Стоянов                 V_Stoyanov.rm@abv.bg

 • проф. Енчо Герганов                         egerganov@nbu.bg

 • проф.Татяна Янчева                         tiancheva@prosport-bg.net

 • Ергюл Таир                                        ergyul_tair@yahoo.com

 • проф. Калин Гайдаров                       kdarov@abv.bg

 • доц. д-р Маргарита Бакрачева        m.bakracheva@abv.bg

 • доц. д-р Росица Георгиева               rositu2002@yahoo.co.uk