Членове на Управителния съвет (УС) на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), избрани от Общото отчетно-изборно събрание на 26. 02. 2022 г. с мандат за 3 години:

Стою Стоянов Недин
Председател на УС
е-поща: stoyo59@gmail.com

проф. дпсн Сава Петков Джонев

е-поща: org_con@yahoo.com

проф. дпсн Снежана Евлогиева Илиева
е-поща: sn_ilieva@abv.bg

проф. дпсн Соня Методиева Карабельова
е-поща: karabeluov@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова
е-поща: a.hristova@iphs.eu

проф. дпсн Татяна Янчева
е-поща: tiancheva@prosport-bg.net

проф. д-р Валери Стоянов
е-поща: v_stoyanov.rm@abv.bg

проф.дпсн Георги Стоянов Карастоянов
Главен редактор на Българско списание по психология
е-поща: karastoyanov@abv.bg

 За да изпратите имейл до всички членове на УС, пишете на:
office@psychology-bg.org

Съгласно член 10 в Устава на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ) Управителният съвет (УС на ДПРБ) е висшия орган за управление на ДПРБ в периода между заседанията на Общото събрание и се избира за срок от три години.  Член 11 в Устава на ДПРБ: Председателят на УС на ДПРБ организира дейността на Общото събрание и Управителния съвет на ДПРБ, ръководи и контролира текущата дейност на Дружеството, съгласно одобрените от Общото събрание насоки и приетите от него решения, взема решения по въпросите извън изричната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет и представлява Дружеството пред трети лица.

Комисия по професионална етика

Комисията по професионална етика се избира от Общото събрание и отговаря за спазване Етичния кодекс на Дружеството. Настоящият ѝ състав, номиниран от Общото отчетно-изборно събрание на 26. 02. 2022 г. с мандат за 3 години, включва:

 • доц. Людмила Андреева                                lucyandreeva@gmail.com
  – Председател

 • доц. Милена Моцинова-Бръчкова                  brachkova@gbg.bg
  – Зам. председател

 • гл. ас. Светлина Колева                                 svetlina.koleva@ff.uni-sofia.bg

 • гл. ас. Валерия Витанова                               valeriavitanova6@gmail.com

 • проф. Майяна Милчева Митевска-Енчева         m.mitevska@unibit.bg

 • доц. Румен Бостанджиев                               bostandjiev@bfu.bg

 • Емилиян Крумов                                             emilian.kroumov@gmail.com

Ревизионна комисия

Ежегодно УС предоставя информация на Ревизионната комисия за финансовите и материалните операции на ръководството на Дружеството, която представя своя доклад за утвърждаване пред Общото събрание. Мандатът на Ревизионната комисия е също 3 години. Състав:

 • Петя Петрова                             p.petrova@mail.bg

 • Сирма Бойкова Гушлева               s_boykova@yahoo.com

 • д-р Румен Рашков                        rashkovrumeng@gmail.com

Редколегия

Общото събрание избира и утвърждава състава на Редакционния съвет на „Българско списание по психология” за период от 3 години. Понастоящем в неговия състав влизат 11 човека:

 • проф. Георги Карастоянов               karastoyanov@abv.bg
  Главен редактор

 • проф. Йоланда Зографова               yozograf@gmail.com

 • проф. Велислава Чавдарова             v.chavdarova@ts.uni-vt.bg

 • гл. ас. Вихра Найденова                   vihranaydenova@yahoo.com

 • проф. Пламен Калчев                       plamen.kalchev@gmail.com

 • проф. Енчо Герганов                         egerganov@nbu.bg

 • проф. Ергюл Таир                             ergyul_tair@yahoo.com

 • проф. Калин Гайдаров                      kdarov@abv.bg

 • проф. Маргарита Бакрачева              m.bakracheva@abv.bg

 • доц. Неделчо Стойчев                     nstoychev_59@mail.bg