ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДПРБ ЗА УЧАСТИЕ В
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, с решение на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в Република България, взето на 23 юни 2021 г., се свиква

Общо събрание на Дружеството на психолозите в Република България:
на 18.09.2021 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”
бул. „Цар Освободител” 15,
София.

Дневен ред:

  1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2020 г.
  2. Финансов отчет за 2020 г. – заключение на Ревизионната комисия.
  3. Отчет на Етичната комисия.
  4. Промени в Устава.
  5. Информация от EFPA по кандидатурата на България за EuroPsy NAC (Национална присъждаща комисия).
  6. Предложения за стратегия на ДПРБ.
  7. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 18.09.2021 г.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението) Общото събрание ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

  • Настоящата покана се публикува в интернет-страницата на Дружеството: http://psychology-bg.org/
  • и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

От името на УС
Проф. С. Джонев
Председател на ДПРБ