от 5 април 2010 година Дружеството на психолозите в България като член на Европейската федерация на психологическите асоциации (ЕФПА) и в съответствие с решенията на Общото събрание на членовете на дружеството (2008 и 2009 година) започва 6-месечна процедура за събиране на номинации за членове на Националните комисии за признаване и валидизация на професионалната правоспособност по стандартите на EuroPsy Certificate of Psychology.
Всеки член на Дружеството и вписан в Публичния регистър на психолозите като регистриран психолог може да направи по една номинация за всяка от 4-те национални комисии по EuroPsy Certificate:
1. Комисия по клинична и консултативна психология, психология на здравето
2. Комисия по трудова и организационна психология, и психология на персонала
3. Комисия по психология в образованието и социалните грижи, вкл. училищна психология и психология на развитието
4. Комисия по приложна социална, юридическа, криминална и спортна психология
Срокът за представяне на всички номинации пред Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България е до 15 септември 2010 година.
Събраните номинации ще бъдат представени на Общото събрание на Дружеството на психолозите в края на октомври 2010 година. Всички потвърдени от номинираните кандидатури ще бъдат подложени на гласуване, за да се определи състава на всяка от комисиите, който ще бъде представен за разглеждане на Европейската комисия по признаване и валидизация на професионалната правоспособност по стандартите на EuroPsy Certificate of Psychology. Комисиите, в състав от 3 до 5 члена, ще започнат работата си през декември 2010 г, разглеждайки всички заявления за EuroPsy сертификация съгласно процедурите на ЕФПА и Дружеството на психолозите в България. Подробна информация за стандартите и процедурите за получаване на EuroPsy Certificate of Psychology можете да получите като се включите в информационните семинари на Дружеството за EuroPsy Certificate of Psychology (www.psychology-bg.org) и разгледате всички материали за по EuroPsy Certificate of Psychology на страницата на ЕФПА (www.efpa.eu/europsy ).
Основните критерии за номинираните членове на национални EuroPsy комисии са висока квалификация, доказан професионализъм, авторитет в професионалната общност, специализация и постижения в областта на комисията, за която е номинацията. Номинираните за членове на комисиите следва да отговарят на минималните изисквания за сертификация по стандартите на EuroPsy Certificate of Psychology – 5 години формално образование по психология и минимум една година работа под професионална супервизия. Един психолог може да бъде номиниран за всики национални комисии, но ще може едновременно да е член на най-много две национални EuroPsy комисии.
Номинациите се представят в писмо в свободна форма (за всеки номиниран). Псимата с номинации се изпращат на адреса на Дружеството на психолозите: 1505 София, ул Черковна 52, ап. 2 или по- е-поща на адрес: office@psychology-bg.org Анонимните номинации няма да бъдат взети под внимание.
За справки и допълнителна информация: office@psychology-bg.org
Моля, разпространете информацията и сред други свои колеги.
Предварително благодарим за подкрепата и участието ви!