Национални научни прояви

Национални научни прояви2023-09-15T12:10:58+03:00

X ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2023
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МОДЕРНАТА ПСИХОЛОГИЯ“

X JUBILEE INTERNATIONAL CONGRESS OF PSYCHOLOGY 2023
„THE CHALLENGES FACING MODERN PSYCHOLOGY

Страницата се обновява постоянно!                                 The page is constantly updated!
.

X Юбилеен Международен Конгрес по Психология
Ноември 3, 4, 5 – 2023 г.
СОФИЯ –
СУ
Св. Климент Охридски”
е-поща: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

Продължавайки традицията – конгресите по психология да се провеждат на всеки 3 години – на 21.06.2022 г. Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България взе решение за организирането на X Юбилеен Международен Конгрес по Психология. Съорганизатор и домакин на конгреса – СУ „Св. Климент Охридски“.

.

X Jubilee International Congress of Psychology
November 3, 4, 5 – 2023
SOFIA –
SU
St. Kliment Ohridski”
е-mail: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

Continuing the tradition – that psychology congresses are held every 3 years – on 21.06.2022, the Management Board of the Bulgarian Psychological Society decided to organize the X Jubilee International Congress of Psychology. Co-organizer and host of the congress – SU „St. Kliment Ohridski“.

 

ПОКАНА

Управителният съвет на Дружеството на психолозите в Република България, Организационният и Научният комитет канят всички български психолози и гости от чужбина, за участие в X-я Юбилеен Международен Конгрес по Психология. Конгресът има за цел да привлече представители на всички сфери на психологията: професионалисти във ведомства и институции, академични звена, университети и НПО, научни работници, частно практикуващи специалисти, обучаващи се в горните степени на психологичното образование. Заедно да дадем своя принос към психологическата теория и практика.

INVITATION

The Management Board of the Bulgarian Psychological Society, the Organizing and Scientific Committee invites all Bulgarian psychologists and guests from abroad to participate in the X Jubilee International Congress of Psychology. The Congress aims to attract representatives of all fields of psychology: professionals in departments and institutions, academic units, universities and NGOs, researchers, private practitioners, students in the upper levels of psychological education. Together to contribute to psychological theory and practice.

СТРУКТУРИ

От 01.01.2023 г. Дружеството на психолозите навлиза в решителна фаза за подготовка на Конгреса. В тази си дейност Управителният съвет разчита на активния принос на Организационния и Научния комитет и на пропорционално разпределени на функциите и задачите между тях, така че, без да има пропуски или претоварване за отделни хора или звена, да се достигне до търсения оптимален резултат.

От членовете на Организационния комитет се очаква да разпространят информацията и условията за участие в Конгреса сред своите колеги, да стимулират по места включването на психолозите, да им оказват помощ в подготовката на материалите, да напомнят сроковете да бъдат спазвани: на първо време да бъдат подадени анотациите за одобрение за включване в конгресната програма най-късно до 30 юни 2023 г.; а одобрените кандидати да се регистрират навреме, съобразно  рубриката „СРОКОВЕ – ТАКСИ УЧАСТИЕ”.

Членовете на Научния комитет, профилирани по Секции, ще получат съответните анотации за рецензия до 30 юни 2023 г. Те селектират материалите за допускане до участие на Конгреса и изпращат анотациите до 15 юли 2023 г. на главния редактор за публикуване. След тази дата, до Конгреса те ще съдействат за решаване на текущо възникнали проблеми.

Гореизложените съображения позволяват да се определят показатели за избор на кандидати за двата комитета:
За Организационния комитет – хора по места, с признат професионален статус и богати социални мрежи, мотивирани да ги използват за подготовката на Конгреса.
За Научния комитет – авторитетни в съответната област учени, преценката на които се ползва с доверието на своите колеги, готови да се запознаят  и да дадат мнение за постъпилите анотации.

Управителният съвет предлага стартов списък за членове на двата комитета и очаква предложения, които окончателно ще бъдат оформени и приети на Общото събрание на Дружеството на психолозите на 11.03.2024 г.:

НАУЧЕН КОМИТЕТ:
проф. Георги Карастоянов – Председател на НК
– Секция: Обща психология
проф. Ирина Зиновиева
доц. Георги Петков

доц. Пенка Христова
– Секция: Психология на развитието и образованието
проф. Пламен Калчев
проф. Йоана Янкулова
доц. Камелия Ханчева
– Секция Клинична, здравна, консултативна и психотерапия
проф. Соня Карабельова
проф. Ваня Матанова
проф. Румяна Кирилова Крумова-Пешева
доц. Поли Петкова
предс. секц. Христо Монов
– Секция: Криминална и юридическа психология
Доц. Неделчо Стойчев
Доц. Емил Маджаров
– Секция: Социална, политическа и етно-психология
проф. Йоланда Зографова
проф. Антоанета Христова
доц. Николай Димитров
доц. Юрий Янакиев
– Секция: Трудова и организационна психология
проф. Снежана Илиева
проф. Ергюл Таир
проф. Валери Стоянов
проф. Татяна Янчева
– Други: Постери, Семинари, Кръгли маси, Workshop-и, Демонстрации, Симпозиуми…

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
проф. Сава Джонев – Председател на ОК
проф. Соня Карабельова
проф. Георги Карастоянов
проф. Венцислава Чавдарова
доц. Михаил Проданов
доц. Красимир Иванов
доц. Биляна Йорданова
доц. Милена Емилова Моцинова-Бръчкова
доц. Кирилка Тагарева
зам. предс. ДПРБ Стою Недин

STRUCTURES

From 01.01.2023, the Association of  Psychologists enters a decisive phase for the preparation of the Congress. In this activity, the Management Board relies on the active contribution of the Organizational and Scientific Committees and on proportionally distributed functions and tasks between them, so that, without gaps or overloading individual people or units, the desired optimal result to be reached.

The members of the Organizing Committee are expected to spread the information and the conditions for participation in the Congress among their colleagues, to stimulate the involvement of psychologists in places, to help them in the preparation of the materials, to remind the deadlines to be respected: to be submitted the annotations for approval for inclusion in the congress program no later than June 30, 2023; and the approved candidates to register on time, according to the rubric „DEADLINES – PARTICIPATION FEES“ below.

The members of the Scientific Committee, profiled by Sections, will receive the relevant annotations for review by June 30, 2023. They select the materials for admission to the Congress, request where necessary corrections and send the annotations by July 15, 2023 to the editor-in-chief for publication . After that date, until Congress, they will assist in solving current problems.

The above considerations make it possible to set indicators for the selection of candidates for the two committees:
For the Organizing Committee – local people, with recognized professional status and rich social networks, motivated to use them for the preparation of the Congress.
For the Scientific Committee – authoritative scientists in the relevant field, whose judgment enjoys the trust of their colleagues, ready to familiarize themselves with and give an opinion on the received annotations.

The Board of Directors proposes a starting list for members of the two committees and expects proposals that will be finalized and adopted at the General Assembly of he Associationof of  Psychologists on 11 March 2024:

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Georgi Karastoyanov – Chairman of SC
– Section: General Psychology
Prof. Irina Zinovieva
Assoc. Prof. Georgi Petkov,
Assoc. Prof. Penka Hristova
– Section: Psychology of development and education
Prof. Plamen Kalchev
Prof. Ioana Yankulova
Assoc. Prof. Kamelia Hancheva
– Section: Clinical, health, counseling psychology and psychotherapy
Prof. Sonya Karabelova
Prof. Vanya Matanova
Prof. Rumyana Kirilova Krumova-Pesheva
Assoc. Prof. Polly Petkova
Ch. of section Hristo Monov
– Section: Criminal and legal psychology
Assoc. Prof. Nedelcho Stoychev
Assoc. Prof. Emil Madzharov
– Section: Social, political and ethno-psychology
Prof. Yolanda Zografova
Prof. Antoineta Hristova
Assoc. Prof. Nikolay Dimitrov
Assoc. Prof. Yury Yanakiev
– Section: Labor and organizational psychology
Prof. Snezhana Ilieva
Prof. Ergül Tair
Prof. Valeri Stoyanov
Prof. Tatyana Yancheva
– Others: Posters, Seminars, Round tables, Workshops, Demonstrations, Symposia…

ORGANISING COMMITTEE:
Prof. Sava Dzhonev – Chairman of OC
Prof. Sonya Karabelova
Prof. Georgi Karastoyanov
Prof. Ventsislava Chavdarova
Assoc. Prof. Mihail Prodanov
Assoc. Prof. Krasimir Ivanov
Assoc. Prof. Biliana Yordanova
Assoc. Prof. Milena Emilova Mocinova-Bruchkova
Assoc. Prof. Kirilka Tagareva
Vice ch. Stoyo Nedin

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България
София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2
е-поща: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society
Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2
e-mail: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

СРОКОВЕ – ТАКСИ УЧАСТИЕ/TERMS – PARTICIPATION FEE2023-10-10T15:00:31+03:00

Ключови срокове:

КОНГРЕС 2023
                   СЪБИТИЯ:          КРАЕН СРОК:
Дати за  провеждане на Конгреса 3, 4 и 5 ноември 2023 г.
Изпращане  на резюмета до Конгреса –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
до 30 юни 2023 г.
ДПРБ разпределя и изпраща резюметата  до Секциите за оценка след 30 юни 2023 г.
Секциите определят материалите за допускане до участие на Конгреса и изпращане резюметата до главния редактор  01 юли до 15 юли 2023 г.
Редактиране и подготовка за печат на материалите при главния редактор 16 юли – 15 октомври 2023 г.
Отпечатване 16-30 октомври 2023 г.
Представяне на докладите за печат в Секциите 15 януари 2024 г.
Изработване на рецензии от Секциите 16 януари – 28 февруари 2024
Корекции от авторите след рецензиите и връщане до Секциите (при необходимост) 1 -21 март – 2024
Изпращане на приетите доклади до главния редактор за печат 21 март – 30 март 2024
Редактиране и страниране 01 април – 30 юни 2024
Отпечатване на докладите 1 юни – 15 юни 2024

.

Сроковете са задължителни!

.

.

.

.

.

Terms:

CONGRESS 2023
EVENTS: DEADLINE:
Congress dates November 3, 4 and 5, 2023.
Sending the abstracts to the Congress –
10-Congress-2023@psychology-bg.org
until June 30, 2023. 
The BPS distributes and sends the abstracts for evaluation to the Sections after June 30, 2023.
The Sections determine the materials for admission to the Congress and send the abstracts to the Editor-in-Chief from July 1 to July 15, 2023.
Editing and preparation for printing of the materials under the Editor-in-Chief July 16 – October 15, 2023.
Print 16-30 October 2023
   
Presentation of papers for press in Sections 15 January 2024.
Drafting reviews from Sections 16 January – 28 February 2024
Corrections by the authors after the reviews and return to the Sections (if necessary) March 1 -21 – 2024
Submission of accepted papers to the Editor-in-Chief for print March 21 – March 30, 2024
Editing and pagination 01 April – 30 June 2024
Print reports June 1 – June 15, 2024

.

Deadlines are mandatory!

Такси – участие

Участници в конгреса До 30.09.2023 До 15.10. 2023 След 15.10. 2023 и на място
Редовни членове на ДПРБ с внесен членски внос (40 лв.) за 2023 година – вписани в Публичния регистър – 2023, който ще е публикуван в страниците на ДПБ на 15 април 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 80 лв. 150 лв. 200 лв.
Чуждестранни участници (ако не са поканени от нас гости), психолози и други участници, които не са редовни членове на ДПРБ за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 120 лв. 190 лв. 240 лв.
Докторанти членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 50 лв. 100 лв. 120 лв.
Докторанти, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 100лв. 120 лв. 150 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, членове на ДПРБ с внесен членски внос (20 лв.) за 2023 г. (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 30 лв. 60 лв. 70 лв.
Студенти по психология и пенсионирани колеги, които не са членове на ДПРБ (с активно участие в програмата – доклад, уъркшоп и др.) 40 лв. 80 лв. 100 лв.
Участие с експозиция на самостоятелен изложбен щанд 360 лв. 480 лв. 600 лв.
Участие с експозиция на собствени материали на общ  изложбен щанд или вмъкване в материалите за участниците 120 лв. 180 лв. 240 лв.
Такса слушател 100 лв.

Fees – participation

Congress participants Until 30.09.2023   Until15.10. 2023 Until 15.09.2023 and on the spot
Regular members of the BPS with paid membership fees (BGN 40) for 2023 – entered in the Public Register – 2023, which will be published on the pages of the BPS on April 15, 2023 (with active participation in the program – report, workshop and etc.) 80 lv. 150 lv. 200 lv.
Foreign participants (if they are not invited by us), psychologists and other participants who are not regular members of the BPS for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 120 lv. 190 lv. 240 lv.
Doctoral students members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 50 lv. 100 lv. 120 lv.
Doctoral students who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 100 lv. 120 lv. 150 lv.
Psychology students and retired colleagues, members of BPS with paid membership fee (BGN 20) for 2023 (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 30 lv. 60 lv. 70 lv.
Psychology students and retired colleagues who are not members of the BPS (with active participation in the program – report, workshop, etc.) 40 lv. 80 lv. 100 lv.
Participation with exposure at an independent exhibition stand 360 lv. 480 lv. 600 lv.
Participation with exposure of own materials at a common exhibition stand or insertion in materials for participants 120 lv. 180 lv. 240 lv.
Listener fee 100 lv.

Такса участие – банкова сметка
Дружество на психолозите
в Република България (ДПРБ)
Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399

BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: Такса участие – 10 КП 2023

Participation fee – bank account:
The Bulgarian Psychological Society (BPS)

Fibank
IBAN: BG83FINV91501217650399
BIC: FINVBGSF
Reason for payment: Participation fee – 10 CP 2023

Таксата за участие включва: комплект конгресни материали, Сборник анотации (на книжен носител), кафе паузи, Сборник доклади (pdf-формат), коктейл, сертификат за участие (електронен вариант – при поисквана).

По време на конгреса ще бъдат организирани туристически услуги за желаещите участници:


София/Sofia

Настаняване в хотел – предстои уточняване
Обиколка на София – предстои уточняване
Полудневен тур на София с посещение на Боянска църква, с вкл. транспорт, музейни такси, обяд, професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване
Еднодневен тур до Пловдив, с вкл. музейни такси, обяд, транспорт и професионален екскурзовод на англ. език – предстои уточняване

***
Контакти:

Дружество на психолозите в Република България

София – 1606, ул. „Люлин планина” 14, ателие 2

Телефон: +359 87 7695659

е-поща: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

The participation fee includes: set of congress materials, collection of annotations (on paper), coffee breaks, collection of reports (pdf-format), cocktail, certificate of participation (electronic option – on demand).

During the congress, tourist services will be organized for interested participants:

Пловдив/Plovdiv

Accommodation at the Hotel – pending clarification
Ttour of Sofia – pending clarification
Half-day tour of Sofia with a visit to Boyana Church, incl. transport, museum fees, lunch, professional guide in English – pending clarification

 

Congress Tour of Plovdiv – pending clarification
One-day tour to Plovdiv, incl. museum fees, lunch, transport and a professional guide in English – pending clarification

***
Contacts:

Bulgarian  Psychological Society

Sofia – 1606, 14 Lyulin Planina Str., studio 2

Телефон: +359 87 7695659

e-mail: 10-Congress-2023@psychology-bg.org

РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА/REGISTRATION FORM2023-04-18T12:30:33+03:00
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА И ДОКЛАДИТЕ /REQUIREMENTS TO THE ANNOTATIONS AND THE REPORTS2023-06-11T23:54:55+03:00

Резюметата (анотациите) се представят в следния формат:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– заглавие на публикацията – главни букви, центрирано, боулд;
– празен ред;

– лично и фамилно имена автора (авторите) – първа главна буква;
– научно звание, научна степен и институционална принадлежност;
– Email:
– празен ред;
– резюме на български език в обем до 250 думи и до 6 ключови думи;
– празен ред;
– същият текст се дублира на английски език;
– празен ред;
– телефон за контакт на организаторите на конгреса и рецензентите с автора;
– резюметата се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org) задължително заедно с Регистрационна бланка, с указана Секция за представяне!

    Докладите се представят в следния формат:

 1. Общ обем – максимум 10 страници.
 2. Форматирането на хартията трябва да бъде:
 • Заглавие – размер на шрифта 14, центриран, получер;
 • Пълно име на автора (авторите), научна титла, институция – Font Size 14, Center, Bold;
 • Празен ред;
 • Резюме – размер на шрифта 10, отстъп първи ред 1 см, получер;
 • Празен ред;
 • Текст на доклада – шрифт 12;
 1. Текстът на доклада трябва да отговаря на следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman 12;
 • Настройка на страницата – отгоре: 25 mm, отдолу: 25 mm, отляво: 25 mm, отдясно: 25 mm;
 • Размер на хартията – A4;
 • Разстояние между редовете – единично;
 • Отстъп първи ред 1 см.
 1. Диаграмите трябва да имат номера и надписи – отгоре, подравнени вдясно;
 2. Графиките трябва да са с цифри и надписи – отдолу, подравнени вдясно;
 3. Илюстрациите (фигури, схеми, рисунки, снимки, инфографики и др.), само черно-бели;
 4. Препратките в текста да са в кръгли скоби в следния вид: (Фамилия на автора, Година на издаване, Страница (страници))
 5. Библиографията е в края на доклада в следната форма:
 • Непериодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. Място на издаване: Издателство.
 • Периодични издания: Автор / Колективен автор / Редактор (Година на издаване). Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Място на издаване: Издателство.
 • Електронни медии и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на статията” (в кавички), Заглавие на цялата работа (курсив или подчертано), Дата на публикуване; (Дата на достъп – в кръгли скоби).
 • Информационните източници (препратките) на кирилица са транслитерирани (изписват се и присъстват и на латиница). Оригиналните текстове на кирилица са описани в квадратни скоби след транслитерираните.
 1. Име, e-mail и телефон на автора (авторите) – ще се използват от Организационния комитет за връзка с автора (авторите).
 2. Организационният комитет си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на тематиката на конгреса или не отговарят на стандартите.
 3. Докладите се изпращат на имейла на Конгреса (10-Congress-2023@psychology-bg.org).

Abstracts are presented in the following format:

– Font: Times New Roman, Size 10;
– title of the publication – capital letters, centered, bold;
– empty line;
– first and last name of the author (authors) – first capital letter;
– scientific title, scientific degree and institutional affiliation;
– Email:

– empty line;
– annotation in English in a volume of up to 250 words and up to 6 keywords;
– empty line;
– the same text in Bulgarian if possible;
– empty line;
– telephone number for contact of the congress organizers with the author.
– the abstracts are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org) necessarily together with the Registration form, with the Presentation Section indicated!

    The reports are presented in the following format:

 1. Total volume – maximum 10 pages.
 2. Formatting of the paper should be:
 • Title – Font Size 14, Center, Bold;
 • Full name of the author (authors), academic title, institution – Font Size 14, Center, Bold;
 • Blank line;
 • Abstract – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Blank line;
 • Text of the paper – Font Size 12;
 1. The text of the paper must be in accordance with the following requirements:
 • Font – Times New Roman 12;
 • Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
 • Paper Size – A4;
 • Line Spacing – Single;
 • First Line: 1 cm.
 1. The charts must have numbers and captions – above, aligned right;
 2. The graphics must have numbers and captions – below, aligned right;
 3. Illustrations (figures, diagrams, drawings, photos, infographics, etc.), only black and white;
 4. References in the text should be in round brackets, in the following form: (Family name of the author, Year of issue, Page (pages))
 5. Bibliography goes at the end of the paper, in the following form:
 • In non-periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue). Title. Place of publication: Publisher.
 • In periodical publications: Author / Collective author / Editor (Year of issue).   Title. In: Source, number / volume, pages, Place of publication: Publisher.
 • Electronic media and web addresses: Author (authors), “Title of article” (in quotes), Title of complete work (italic or underlined), Date of publication; ; (Date of access – in round brackets).
 • Information sources (References) in Cyrillic are transliterated (also spelled and present in Latin). The original Cyrillic texts are described in square brackets after the transliterated.
 1. Name, e-mail and telephone of the author (authors) – it will be used by the Organizing Committee for contacting the author (authors).
 2. The Organizing Committee reserve the right to not publish papers, which are not relevant with the topics of the Congress or are not following the standards.
 3. The reports are sent to the Congress email (10-Congress-2023@psychology-bg.org).
Go to Top