На 25 юни се състоя първото редовно събрание на Клуба по психология във Военна академия „Г. С. Раковски“, учреден на 14 юни 2024 г. от студенти и докторанти. На събранието присъстваха учредителите, желаещи да се включат в работата на клуба – студенти, магистри по специалността „Психология в сигурността и отбраната“, преподаватели от катедра „Психология и лидерство“ и гости.

  Събранието бе открито от координатора на клуба Спаска Влахова – студент първи курс специалност „Психология в сигурността и отбраната“, и ментора на клуба проф. Георги Карастоянов. Бяха представени целта и основните задачи на клуба: повишаване качеството на учебния процес, създаване на общност на завършилите магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ и докторска програма „Военна психология“ и издигане авторитета на Военната академия. В Устава се предвижда студентите и докторантите да бъдат редовни членове на клуба, завършилите магистри и защитилите образователната и научна степен „доктор“ да бъдат почетни членове, предвижда се предоставянето на възможност към клуба да се асоциират студенти и докторанти извън професионално направление 3.2. Психология.

  Председателят на Дружеството на психолозите в Република България Стою Недин поздрави присъстващите и обяви решение на Управителния съвет от 19.06.2024 г. за асоцииране на клуба към Дружеството и посочи, че това решение е свързано с високата оценка за качеството на образователния процес по психология във Военната академия, което му отрежда второ място в рейтинга на висшите училища в професионално направление 3.2. Психология.

  Доайенът на българските психолози проф. Сава Джонев приветства създаването на Клуба и очерта насоки за развитието на изследванията в съвременната психология.

  От името на Дружеството на психолозите в Република България бе направено дарение – пълното течение на „Българско списание по психология“ от последните години.