Как се става член на ДПРБ?

Съгласно член 6 на Устава на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), членството в ДПРБ е само индивидуално. Членовете са редовни, асоциирани и почетни.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ!

Редовни членове на ДПРБ могат да бъдат български и чуждестранни физически лица – дипломирани психолози, притежаващи поне една от следните образователни степени: бакалавър по психология, магистър по психология, доктор по психология или лица с научна степен доктор на психологическите науки, които участват в научно-изследователската, преподавателска и научно-приложна дейност в областта на психологията, приемат настоящия Устав и са съгласни да работят за постигане целите на Дружеството. Редовни членове на Дружеството са лицата, участвали в учредяването му и приети в процеса на неговата дейност по реда, предвиден в Устава.

Приемането на нови редовни членове се извършва въз основа на доброволно подадено по е-поща (office@psychology-bg.org) заявление по образец, поместен по-горе, и саморъчно подписано от лицето-кандидат, придружено с декларация, че приема Устава и Етичния кодекс и подкрепено с доказателства (копия от дипломи от ВУЗ и сертификати), че кандидатът отговаря на изискванията по Устав. 

Управителният съвет на ДПРБ разглежда молбите за ново членство и представя своето решение за прием или отказ. Евентуален отказ може да бъде обжалван пред Общото събрание на ДПРБ.

След  приемането на нов член на ДПРБ и внасянето на годишния членски внос, определен от Общото събрание на ДПРБ (за 2024 г. членския внос е 50 лв. и включва и абонамент за Българско списание по психология), той получава личен регистрационен код и Сертификат за членство (при поискване) и се вписва в Публичния регистър на психолозите в България.

Пенсионираните колеги  – редовни членове на ДПРБ – внасят 50% членски внос (25 лв. за 2024 г.) 

Асоциирани членове на ДПРБ могат да са студенти по психология. За да кандидатстват за членство в ДПРБ, студентите по психология изпращат по е-поща (office@psychology-bg.org) заявление по образеца, поместен по-горе, информация в кой курс са и в кой ВУЗ изучават психология, както и сканирано копие на студентската си книжка или уверение от университета, в който се обучават. Като асоциирани членове на ДПРБ те заплащат 50% по-нисък членски внос (25 лв за 2024 г.).

Като асоциирани членове в ДПРБ могат да членуват и лица симпатизанти от други области на науката и практиката, които работят активно и в областта на психологията.

ДПРБ приема и почетни членове – български и чуждестранни лица с особени заслуги в психологията. Предложения за приемане на почетни членове се правят от Управителния съвет на ДПРБ и се одобряват от Общото събрание.

Ежегодно членовете на ДПРБ актуализират своето членство като внасят своя годишен членски внос до 30 март на текущата година и представят допълнителни доказателства за статуса си и продължаващото им професионално развитие. След тази дата профилът на нередовните членове се премахва от Регистъра, докато членствто не бъде актуалзирано.

ЧЛЕНСТВОТО В ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Принадлежността към Дружеството на психолозите в Република България – още от създаването му през 1969 година, – е интегрална част от това да си психолог в България с висока професионална квалификация и отговорност. Чрез членството си в ДПРБ от 2005 г. насам българските психолози стават членове на Световния съюз на психолозите (IUPsyS), Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP), за които ДПРБ е единствената национално представителната научно-професионална организация на психолозите в Република България.

Запознайте се внимателно със съдържанието на всички текстове, поместени в началото на настоящата рубрика, преди да подготвите Заявлението си за членство в ДПРБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България – 2024.