Как се става член на ДПРБ?

Съгласно член 6 на Устава на Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), членството в ДПРБ е само индивидуално. Членовете са редовни, асоциирани и почетни.

ПРИЕМЪТ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО СА ЦЕЛОГОДИШНИ!

Редовни членове на ДПРБ могат да бъдат български и чуждестранни физически лица – дипломирани психолози, които участват в научно-изследователската, преподавателска и научно-приложна дейност в областта на психологията, приемат Устава на ДПРБ и Кодекса за професионална етика на психолога и са съгласни да работят за постигане целите на ДРУЖЕСТВОТО, заложени в Стратегическия план за дейността и развитието на организацията. Редовни членове на ДРУЖЕСТВОТО са лицата участвали в учредяването му и приети в процеса на неговата дейност по реда предвиден в устава.

Приемането на нови редовни членове се извършва въз основа на доброволно подадено и саморъчно подписано заявление от лицето-кандидат, придружено с декларация, че приема Устава и Етичния кодекс и доказателства (копия от дипломи от ВУЗ и сертификати), че кандидатът отговаря на изискванията по Устав. 

Управителният съвет на ДПРБ разглежда молбите за ново членство и представя своето решение за прием или отказ на следващото Общо събрание. Евентуален отказ може да бъде обжалван пред Общото събрание на ДПРБ.

След  приемането на нов член на ДПРБ и внасянето на годишния членски внос определен от Общото събрание на ДПРБ (за 2021 г. членския внос е 40 лв. и включва и абонамент за Българско списание по психология ), той получава личен регистрационен код и Сертификат за членство (при поискване) и се вписва в Публичния регистър на психолозите в България.

Пенсионираните колеги  – редовни членове на ДПРБ внасят 50% по-нисък членски внос (20 лв. за 2021 г.) 

Асоциирани членове на ДПРБ могат да са студенти по психология. За да кандидатстват за членство в Младежката секция на ДПРБ, студентите по психология изпращат по е-поща (office@psychology-bg.org) заявление по образеца, поместен по-долу, информация в кой курс са и в кой ВУЗ изучават психология, както и сканирано копие на студентската си книжка или уверение от университета, в който се обучават. Като членове на Младежката секция те заплащат 50% по-нисък членски внос (20 лв за 2021 г.).

Като асоциирани членове в ДПРБ могат да членуват и лица не-студенти от други области на науката и практиката, които работят активно и в областта на психологията.

ДПРБ приема и почетни членове – български и чуждестранни лица с особени заслуги в психологията. Предложения за приемане на почетни членове се правят от Управителния съвет на ДПРБ и се одобряват от Общото събрание.

Ежегодно членовете на ДПРБ актуализират своето членство като внасят своя годишен членски внос до 30 март на текущата година и представят допълнителни доказателства за статуса си и продължаващото им професионално развитие.

СТАНЕТЕ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

Принадлежността към Дружеството на психолозите в Република България – още от създаването му през 1969 година, – е интегрална част от това да си психолог в България с висока професионална квалификация и отговорност. Чрез членството си в ДПРБ от 2005 г. насам българските психолози стават членове на Световния съюз на психолозите (IUPsyS), Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA) и Международната асоциация по приложна психология (IAAP), за които ДПРБ е единствената национално представителната научно-професионална организация на психолозите в Република България.

Каним Ви да се запознаете внимателно със съдържанието на всички текстове в рубриката, преди да подготвите Заявлението си за членство в ДПРБ и вписване в Публичния регистър на психолозите в България – 2021.

УСТАВ НА ДПРБ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ДПРБ