За подготовка на докладите за отпечатване в „Българско списание по психология 2021“ се прилагат „Указания за оформянето докладите от IX Конгрес по психология“. Текстовете, следва да бъдат изпратени на E-mail адреса на Дружеството – office@psychology-bg.org – до 15 януари 2021 г. Срокът е абсолютно наложителен, предвид технологичното време за рецензиране, редактиране и отпечатване. Получените след тази дата ръкописи няма да могат да бъдат обработвани и публикувани!

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО ДОКЛАДИТЕ ОТ IX КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ