Уважаеми колеги-психолози!

Тече удължението на срока до 30 юни за представяне на Резюмета и Заявки за участие на X Юбилеен Международен Конгрес по Психология – 3-5 Ноември 2023.

За ваше улеснение напомняме някои задължителни изисквания, които ще подпомогнат кандидатстването ви за участие на Конгреса:

  • За да бъдете регистрирани официално за участие на Конгреса, Резюметата за различните форми на презентация се изпращат задължително със Заявка за участие – РЕГИСТРАЦИОННА БЛАНКА.
  • За да не бъдат връщани за доработване, Резюметата трябва да бъдат оформяни по еднотипен модел на български и английски език – напълно идентични: със заглавия, автори, текст до 250 думи и ключови думи – ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТАТА.
  • След 30 юни резюметата ще бъдат изпратени на ръководителите на секции за избор на рецензенти, а след 15 юли влизат в режим на редактиране и отпечатване, което налага стриктно съобразяване с посочените срокове, предвид необходимата координация на екипите.

С пожелание за спорна работа и успешно представяне на Конгреса!

От името на УС на ДПРБ
проф. С. Джонев