АКТУАЛИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ РЪКОПИСИ
В “БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ”

  1. .”Българско списание по психология” е печатен орган на Дружеството на психолозите в България, чрез който се популяризират постиженията на психологическата наука и практика у нас и региона на югоизточна Европа, като се стимулира поддържането на високо научно ниво.
  2. В списанието се публикуват статии от български и чужди автори, които представят всички области на психологията и гранични с нея науки.
  3. Използваните термини и понятия следва да отговарят на научната конвенционалност и да имат терминологична еднозначност. Когато се въвеждат термини от чужд език, следва да се търси техния максимално еднозначен и близък до оригинала български еквивалент. При наличието на съмнения и трудности при превода е добре в скоби да се посочва оригиналния термин на съответния език. Въвеждането на нови термини и понятия предполага задължителното им обяснение и ясно дефиниране.
  4. Предлаганите за публикация ръкописи се оформят структурно, като всеки раздел, с изключение на теоретичната постановка, се озаглавява.
  5. Авторите предоставят телефон за връзка на Редколегията с тях, който не се публикува в списанието.
  6. Членовете на ДПРБ публикуват в списанието безплатно. Нечленовете заплащат такса 40 лв. при подаване  на материалите за рецензия.
  7. Срокове:
28 февруари – 2023 Краен срок за предаване на материалите
01-15 март – 2023 Изработване на Рецензии
16-31 март – 2023 Корекции от авторите след рецензиите
01-30 април – 2023 Редактиране и страниране
01-15 май – 2023 Отпечатване