Регистрация

Регистрация – 13. 11. 2020 г., 9:00 ч.,
Фоайето на Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

Откриване

Официално откриване на IX Конгрес:
11. 2020 г., 10:00 ч.,
Аулата на Софийски университет
„Св. Климент Охридски”

1) Секция „Обща психология”: (Експериментална психология, Психология  на личностна, Когнитивна психология и др.)

2) Секция „Педагогическа психология”: Детска психология, Психология в сферата на образованието – училищна, деца със СОП и др.

3) Секция „Клинична, здравна и консултативна психология”: Клинична психология, Здравна психология, Специална психология, Консултативна психология и психотерапия.

4) Секция „Криминална и юридическа психология”: Юридическа психология, Пенитенциарна психология, Психология в сферата на обществената безопасност и др.

5) Секция „Социална психология”: Социална, Политическа, Етно-психология и др.

6) Секция „Трудова и организационна психология”: Трудова и организационна психология, Транспортна психология, Спортна психология, Военна психология и др.

Приканваме всички участници в Конгреса, при изпращане на заявките си за участие и анотациите си, да посочват Секцията, към която е ориентирано съдържанието на материалите им.

Време за представяне на докладите – 15 мин.

Секционни и извън-секционни форми на участие

  1. Доклади – до 10 страници;
  2. Съобщения – до 5 страници;
  3. Постер-сесии (размери на постера – формат А1);
  4. Симпозиуми;
  5. Психологическа филмотека;
  6. Семинари;
  7. Кръгли маси;
  8. Други.

Всеки участник в конгреса може да участва с максимум два текста (доклад или съобщение, самостоятелни и/или в съавторство) и до два постера. Приетите след рецензия от програмния и организационния комитет на конгреса научни доклади и съобщения ще бъдат публикувани в официален сборник през май 2021 г

Програмата с един поглед

След 30 септември 2020 г.