ПОКАНА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението,
С решение на Управителния съвет
на Дружеството на психолозите в Република България,
взето на
30 януари 2023 г., се свиква
Общо годишно отчетно събрание
на
Дружеството на психолозите в Република България:

на 11. 03. 2023 г., от 10:00 часа;
в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски

бул. „Цар Освободител” 15,

София.

Дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на ДПРБ за 2022 г.

2. Финансов отчет за 2022 г. заключение на Ревизионната комисия.

3. Отчет за работа на Етичната комисия през 2022 г.

4. Предложения за стратегия на ДПРБ за 2023 г.

5. Други.

Регистрацията на участниците ще започне от 09:45 ч. на 11. 03. 2023 г.

При липса на кворум (на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението)
Общото съ
брание ще се проведе същия ден от 11:00 ч., на същото място при същия Дневен ред.

Настоящата покана се публикува на сайта на Дружеството:

http://psychologybg.org/

и в Агенцията по вписванията в ТРРЮЛНЦ (Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел).

31.01.2023 г.

УС на ДПРБ