МОН НАБИРА ПРОЕКТИ ПО 4 ПРОГРАМИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ
30 юли 2007 г.

В рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Министерството на образованието и науката стартира четири програми, които ще се реализират на територията на цялата страна и ще се финансират от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Безвъзмездно финансиране на обща стойност 23 176 586 лв. ще получат проекти по програмите:

„Да направим училището привлекателно за младите хора” разполага с общ бюджет 9 779 150 лв.
Със свои проекти по тази програма кандидатстват училища, общини, неправителствени организации (вкл. читалища, спортни клубове, младежки организации), обслужващи звена в системата на народната просвета.
Средствата, които може да получи един проект са:
Минимален размер на безвъзмездната помощ – 10 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната помощ – 50 000 лв.
До 5% от стойността на проекта могат да се използват за оборудване или ремонтни дейности, свързани с реализирането му. Продължителността на един проект е до 2 години.
Програмата е насочена към деца и ученици в училищата и извънучилищните педагогически институции.
Документи за кандидатстване

„Разработване на механизми за училищни и студентски практики” е програма с бюджет 3 911 660 лв., по която могат да кандидатстват професионални училища, СОУ с профилирани паралелки, висши училища. Изискват се партньорства с работодатели, браншови и изследователски организации.
Продължителността на един проект е до 2 години, като средствата на безвъзмездна помощ са с минимален размер 40 000 лв. и максимален – 80 000 лв.
Програмата е насочена към преминаващи професионално обучение (X – XII клас), студенти и преподаватели, наставници от предприятия.
Документи за кандидатстване

„Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” – бюджет 5 574 116 лв. По програмата кандидатстват общини, училища, неправителствени организации и други. Всеки проект включва дейности по извеждане на децата от обособените училища в ромските квартали и подобряване на средата за обучение. Продължителността му е до 2 години.
Безвъзмездната помощ за един проект е с минимален размер 50 000 лв. и максимален – 100 000 лв. До 20% от стойността на проекта могат да се използват за закупуване на оборудване или ремонтни дейности, свързани с реализацията му.
Документи за кандидатстване

„Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени” е с общ бюджет 3 911 660 лв.
За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.
Продължителността на един проект е до 3 години, а безвъзмездната помощ е в минимален размер 80 000 лв. и максимален – 200 000 лв. До 5% се признават разходи за оборудване или за ремонтни дейности.
Документи за кандидатстване

Документите са публикувани и на страницата на дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” http://sf.mon.bg, на която можете да зададете допълнителни въпроси.

Ръководството на Дружеството на психолозите в Република България се обръща към  членовете и партньорите на дружеството с покана за активно сътрудничество и изграждане на оперативни работни групи за съвместно разработване на предложения за финансиране на проекти по тези програми.

Пишете ни на адрес office@psychology-bg.org ако искате да се включите в екипите на дружеството.