Уважаеми колеги-психолози!

Девет български психолози, кандидати за  EuroPsy-сертификация, преминаха успешно проверката на Националната присъждаща комисия (NAC – National Awarding Committee) и вече са сертифицирани!

Много студенти и практикуващи специалисти проявяват интерес към EuroPsy-сертификацията, поставят въпроси, търсят оценки на своите шансове.

С цел да ги подпомогнем в тяхната самооценка и набелязване на цели и средства за удовлетворяване на EuroPsy-стандартите, привеждаме основна информация за количествените (в учебни часове и кредити) и съдържателните изисквания към учебните програми на тяхното образование:

СТАНДАРТИ ЗА САМООЦЕНКА НА КАНДИДАТУРИТЕ ЗА EuroPsy

При интерпретацията на „СТАНДАРТИТЕ…” обърнете внимание на следните специфики:

 1. За целия период на обучение – бакалавърска + магистърска степен – е необходимо да имате 300 ECTS (кредита).
  * За Българското висше образование по психология бакалавърската степен е 4 години, а магистърската – 1/1,5. Докато в оригинал стандартите на EuroPsy са изработени при 3+2 години. Което е без значение, стига сумата от кредитите за целия период на обучение да е 300 ECTS – годишно 60 ECTS (1500 часа или 750 часа на семестър).
  * За България съществува връзката 30 учебни часа = 1 ECTS
  * (За EuroPsy 25 учебни часа = 1 ECTS)
 2. При изчисляване на съотношението учебна заетост (часове) – кредити (ECTS) в учебната заетост се включват: аудиторна работа + упражнения + самостоятелна работа.
 3. В съдържателно отношение трябва да се следват „Стандартите…”, даден в две таблици – за бакалавърска и за магистърска степен.
  * С някои разлики, произтичащи от пренареждането на дисциплините по години, дължащо се на удължената бакалавърска степен и скъсената магистърска в сравнение с EuroPsy.
 4. Ако вашето висше образование не ви гарантира изискващите се 300 кредита или изискващото се съдържание, EuroPsy сертификацията допуска да компенсирате липсите с взимане на допълнителни изпити, стига те да са положени по акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация университетски учебни програми.
 5. Що се отнася до задължителното изискване за 1 година практика (60 ECTS) под супервизия, тя се организира от самия психолог след дипломиране на работното му място.
  * За информация по въпроса вижте ТУК
 6. За изискванията при подаване на документи за EuroPsy сертификация вижте КАНДИДАТСТВАНЕ

При необходимост можете да поставяте въпроси по имейл – office@psychology-bg.org (– с телефон за обратна връзка) – и на телефон 0887 426 394 (–  за предпочитане).

 От името на УС на ДПРБ
Проф. С. Джонев
Председател