На 11 януари 2021 Дружеството на психолозите в Република България кандидатства пред Европейската присъждаща комисия (European awarding comity – EAC) към EFPA за оторизиране на Българска Национална присъждаща комисия (Bulgarian National awarding comity – NAC), която да прилага стандартите на EuroPsy сертификацията за България.

На 15 ноември 2021 Дружеството на психолозите в Република България получи одобрение за учредяване на Национална присъждаща комисия (Bulgarian NAC) в състав:

1.    Проф. дпсн Ирина Зиновиева Председател на Bulgarian NAC; председател на Секция „Обща психология”
2.    Проф. дпсн Сава Джонев Председател на ДПРБ
3.    Доц. д-р Камелия Ханчева Председател на Секция „Психология на развитието и образованието”
4.    Проф. дпсн Ваня Матанова Председател на Секция „Клинична психология и психотерапия”
5.    Доц. д-р Неделчо Стойчев Председател на Секция „Криминална и юридическа психология”
6.    Проф. д-р Йоланда Зографова Председател на Секция „Социална, политическа и етно-психология”
7.    Проф. дпсн Снежана Илиева Председател на Секция „Трудова и организационна психология”
8.    Стою Недин Заместник председател на ДПРБ

.

Приоритетни задачи пред Дружеството на психолозите във връзка с функционирането и утвърждаването на Българската Национална присъждаща комисия:

Разгласяване на информацията относно EuroPsy сертифицирането чрез създаване на EuroPsy уебсайт и в партньорските контакти на Дружеството с образователните и деловите институции.

Организиране на супервизирана практика в контакт с университетите и институциите, които могат да я провеждат.

Включване „продължаващо професионално развитие” (Continuing Professional Development – CPD) в стратегията на Секциите на Дружеството, университетските и ведомствени програми на партньорите на ДПРБ и личните планове на членовете на Дружеството.

Както и всичко друго, изискващо се за EuroPsy сертифицирането.

Управителен съвет на ДПРБ