Институтът за изследване на население­то и човека при БАН – София, обявява конкурс за: доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, профе­сионално направление 3.2 Психология (Трудова и организационна психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология“ – един; срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Доку­менти – в института, ул. Акад.Георги Бончев, бл. 6, ет. 5, тел. 02/870 32 17.

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление, придружено от следните документи по чл. 19 от ЗРАСРБ:
1. автобиография по европейски образец;
2. диплом за образователната и научна степен „доктор“;
3. медицинско свидетелство;
4. свидетелство за съдимост;
5. удостоверение за стаж по специалността;
6. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
7. справка за изпълнение на минималните изискваният на БАН приети в съответствие с чл. 2б, ал. 5 от ЗРАСРБ (Приложение 1 за област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки от Правилника на ИИНЧ https://www.iphs.eu/n/images/stories/venera/PRAVILNICI/PRAVILNIK_AKAD_DLG_IPHS_2020.pdf , както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства по чл. 26, ал. 1 от ЗРАСРБ.
8. списък на цитиранията.

За кандидатите, които са служители на ИИНЧ – БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Всички документи се подават и в pdf формат на 8 броя дигитални носители.

Срок за подаване на документи до 16.09.2021 г., 17,00 часа в ИИНЧ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 5, стая 502, тел. 0886049798