inlogo.gif

Управителният съвет на

Дружеството на психолозите в Република България,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква редовно общо събрание на членовете на 24.11.2007 в 9.30ч. в София , Институт за български език – БАН, блок 17, с/у завод „Електроника”, голяма зала на института,

при следния дневен ред:


1. Обсъждане и приемане на промени в Устава на Дружеството на психолозите – регионални клонове и представителството им в управителните органи на сдружението, размер и структура на членския внос.

2. Подготовка на Националния конгрес по психология – 2008 година и избор на място и дата за провеждане на конгреса, и членове на Организационния и Програмния комитети.

3. Подготовка на Регионална конференция по приложна психология – София, октомври 2009 година.

4. План за дейността и развитието на Дружеството на психолозите -2008 година.

5. Разни


При липса на кворум (на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ) редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 1
0.30ч., на същото място при същия дневен ред.

Делегатски карти за участие в работата на Общото събрание се получават срещу заплатен членски внос за 2007 година – в офиса на Дружеството – 1505 София, ул. „Черковна” 52, ап.2 или на място при регистрация на участниците на 24 ноември 2007 г. – начало 9.30 часа.

Материалите за събранието са на разположение на всички членове в адреса на управление на сдружението от 19.11.2007 година и в Информационния бюлетин на Дружеството на психолозите (http://psychological.wordpress.com)

За допълнителна информация – e-mail: office@psychologybg.org и тел. 02/8435854 и 0888/429730

След приключване на общото събрание ще се проведе открита работна среща-дискусия на членовете и приятелите на Дружеството на психолозите.

От УС на Дружество на психолозите в Република България