Департаментът по Когнитивна наука и психология към Нов Български Университет

обявява

прием в магистърска програма

  “Психология на развитието”

пролет 2007

Магистърската програма “Психология на развитието” предлага специализирана подготовка на студентите, която задълбочава психологическото им познание и го обогатява с експертни знания за процесите на психическото развитие в периода детство- юношество, за динамиката  и промяната в цялостния психичен живот на детето. Тези знания, както и компетентността за прилагането им в работа с деца и юноши са основата за успешна реализация и развитие на професионалния потенциал на завършващите тази програма. Програмата е съобразена с изискванията на съвременното образование и отговаря на стандартите за обучение на психолози в тази област, в която отговорностите за професионализъм са много високи, тъй като подготвя специалисти, които ще работят с деца и юноши. В избора на курсове сме се ръководили от съвременните практики, установени в различни университети по света.Магистърската програма поставя и необходимата основа за приложната подготовка на студентите и чрез организираните стажове дава възможност за запознаване с един широк спектър от дейности както в частни консултантски центрове, така и в държавни институции. Какво предлага програмата: Успешно завършилите магистърската програма ще придобият знания и компетентност за: 

  • Механизмите на промяна в когнитивното и афективно-поведенческо развитие в периода от ранно детство- юношество;
  • Диагностика на психичното развитие;
  • Първичен анализ и диференциране на случаи със специфична потребност от специализирана психологическа помощ; работа с по-леки случаи, изискващи краткосрочни съвместни действия с родители, учители и специализирани центрове за работа с деца и юноши
  • Подпомагане на ученици в разрешаването на проблеми, свързани с тяхното поведение и взаимотношения , както и професионалното им  ориентиране;
  • Работа в мултидисциплинарен екип за разработване на програми, фокусирани върху проблемите на деца със специфични образователни нужди и деца в риск;
  • Формулиране на изследователски проблеми и разработването им в експериментални изледвания в областта на психологията на развитието, както и спазване и прилагане на професионални стандарти и етика в практиката;

Кой може да кандидатства:

  • Предимство ще имат кандидатите с бакалавърска степен в областта на психологията  или друга сходна специалност със среден успех от семестриалните  и държавни изпити – мн. добър 4.50

За повече информация: Подробности за съдържанието на програмата и разпределението на курсовете може да получите на адрес: maria_trifonova@nbu.bg, тел. 8110- 401